Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar

Sincronitzar Android amb Memotoo

Configuri el seu Android amb:
 o  o  o 
Sincronització possible: La meva llibreta d'adrecesContactes & La meva agendaAgenda / esdeveniments & Les meves tasquesTasques & Les meves notesNotes &
Els meus favoritsFavorits & Els meus documentsFitxers & FotosFotos & VídeosVídeos & Els meus SMSSMS
1Instal·lar amb Play Store al seu Android: Synthesis SyncML Client PRO
 or Free trial (30 days for free): https://www.memotoo.com/softs/synthesis_pro.apk (synthesis.ch)
Read it with your smartphone to install this app

2 Instal·li'l
synthesisSyncML7

3 Configuri'l amb els següents paràmetres:
synthesisSyncML9   synthesisSyncML6
Server URL:http://sync.memotoo.com/syncml
oSSLSSL:https://sync.memotoo.com/syncml
Server Login / Username:El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
Server Login / Password:La seva contrasenya
synthesisSyncML8
La meva llibreta d'adreces Contacts / Server Path:contact
» Sincronitzar alguns grups Memotoo?
La meva agenda Calendar / Server Path:calendar
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
» Sincronitzar només un període?
Les meves tasques Tasks / Server Path:task
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
» Sincronitzar només les tasques no completades?
Les meves notes Notes / Server Path:note
» Sincronitzar algunes categories Memotoo?
Els meus SMS SMS / Server Path:sms
» Sincronitzar només un període?
Els meus documents Documents:file
Els meus favorits Bookmarks:bmark

4 Sincronitzi el seu telèfon
Sincronitzar