Memotoo sync all you want!

Search
Nokia E65

Sync with Memotoo

Nokia E65
Synchronization possible:
My Bookmarks Bookmarksok
My Address Book Contactsok
My Calendar Calendar / eventsok
My Tasks Tasksok
My Notes Notesok
My SMS SMSok
Pictures Pictures » Install Funambol pluginok
Search
Nokia 800 (Lumia)
Nokia 800 (Lumia)
Nokia 920 (Lumia)
Nokia 920 (Lumia)
Nokia E5
Nokia E5
Nokia 6124
Nokia 6124
Nokia 7280
Nokia 7280
Nokia 7610 (Catalina)
Nokia 7610 (Catalina)
Nokia 6630
Nokia 6630
...