Memotoo sync all you want !

Search
Nokia E65

Sync with Memotoo

Nokia E65
Synchronization possible:
My Bookmarks Bookmarksok
My Address Book Contactsok
My Calendar Calendar / eventsok
My Tasks Tasksok
My Notes Notesok
My SMS SMSok
Pictures Pictures » Install Funambol pluginok
Search
Nokia 920 (Lumia)
Nokia 920 (Lumia)
Nokia 800 (Lumia)
Nokia 800 (Lumia)
Nokia 2220
Nokia 2220
Nokia 6102
Nokia 6102
Nokia N900 (Maemo 5)
Nokia N900 (Maemo 5)
Nokia 5330
Nokia 5330
Nokia 6600
Nokia 6600
...