Memotoo sincronitzi tot el que desitgi !

Buscar

Sincronitzar Evolution amb Memotoo

   
Sincronització possible: La meva llibreta d'adrecesContactes & La meva agendaAgenda / esdeveniments & Les meves tasquesTasques & Les meves notesNotes
1DescarregarDescarregar el connectorLink
2 Instal·li'l
3 Configuri'l amb els següents paràmetres:

syncURL http://sync.memotoo.com/syncml
  o SSLhttps://sync.memotoo.com/syncml
username El seu nom d'usuari  Crear el meu compte
password La seva contrasenya
La meva llibreta d'adrecesContacts URI
La meva agendaCalendar URI
calendar
» Sincronitzar només un període?
Les meves tasquesTasks URI
Les meves notesNotes URI
Documentació per instal·lar SyncEvolution amb Memotoo: FrançaisFrançais
o
1 Copy all theses files in your home "~/.sync4j/evolution/memotoo/":

 cd ~
 mkdir .sync4j
 mkdir .sync4j/evolution
 cd .sync4j/evolution
 tar -zxvf SyncEvolutionMemotoo.tar.gz

2 Enter your Memotoo login and password in "~/.sync4j/evolution/memotoo/spds/syncml/config.txt" (or "~/.config/syncevolution/memotoo/spds/syncml/config.txt")

3 In the data config files "~/.sync4j/evolution/memotoo/sources/*/config.txt" (or "~/.config/syncevolution/memotoo/sources/*/config.txt"), set the folder in Evolution to sync (default: Personal / find the name with the command "syncevolution")

4 Start a synchronization:

 syncevolution memotoo

5 Automate the synchronization:
 
 cd /etc/cron.d/
 vim syncEvolutionMemotoo

 # and add theses lines:
 0 * * * * root /usr/bin/syncevolution memotoo > /var/log/SyncEvolutionMemotoo.txt

4 Sincronitzar